Πολιτική Εθελοντών

Όροι Συμμετοχής Εθελοντών στις Δράσεις Οι δράσεις υποβρύχιου και παράκτιου καθαρισμού που υλοποιούνται με πρωτοβουλία της «Beach Cleaning” και τη συνεργασία ή/και συμμετοχή άλλων φορέων από την Ελλάδα ή το εξωτερικό αποσκοπούν στην προστασία και αποκατάσταση του θαλάσσιου περιβάλλοντος καθώς και στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σε ζητήματα αειφορίας του περιβάλλοντος και ανακύκλωσης/επανα αξιοποίησης υλικών και απορριμμάτων. Με την υποβολή της δήλωσης συμμετοχής, ο εθελοντής αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους παρακάτω όρους συμμετοχής στη διεξαγωγή των εν λόγω δράσεων: 1. Γενικές πληροφορίες Για τη συμμετοχή στις δράσεις της Beach Cleaning ο εθελοντής θα πρέπει να συμπληρώσει τη δήλωση συμμετοχής. Τα πεδία με το ονοματεπώνυμο Ηλικία, φύλο, τον αριθμό τηλεφώνου και την ηλεκτρονική διεύθυνση συμπληρώνονται υποχρεωτικά. Τα παραπάνω προσωπικά δεδομένα συλλέγονται και αποθηκεύονται από την Beach Cleaning αποκλειστικά για λόγους διευκόλυνσης της ενημέρωσης, παροχής πληροφοριών και προετοιμασίας των εθελοντών για το περιεχόμενο της εκάστοτε δράσης. 2. Συμμόρφωση Ο εθελοντής οφείλει να τηρεί τους όρους συμμετοχής και να συμμορφώνεται με τις οδηγίες και τις υποδείξεις των διοργανωτών και συντονιστών στην εκάστοτε δράση. Ειδικότερα: – Στις δράσεις παράκτιου καθαρισμού, ο εθελοντής λαμβάνει μέτρα ατομικής προστασίας από την έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία (όπως, ενδεικτικά, καπέλο, γυαλιά ηλίου, αντηλιακό, κτλ.), μεριμνά για την καταλληλόλητα του ρουχισμού/υποδημάτων του καθώς και για την επάρκεια του νερού/τροφίμων που έχει μαζί του κατά τη διάρκεια της εκάστοτε δράσης, ακολουθώντας τις υποδείξεις του εκάστοτε συντονιστή για την ομαλή διεξαγωγή της. – Στις δράσεις υποβρύχιου καθαρισμού, ο εθελοντής συμμορφώνεται με τις οδηγίες και τις προδιαγραφές που διέπουν τις διεθνώς αναγνωρισμένες πρακτικές αυτόνομης κατάδυσης, ακολουθώντας αυστηρά τις υποδείξεις του εκάστοτε συντονιστή για την ομαλή διεξαγωγή της εκάστοτε δράσης. Επιπλέον, είναι υπεύθυνος και υποχρεούται να μεριμνά για τον ατομικό του εξοπλισμό, ενημερώνοντας άμεσα και με κάθε πρόσφορο τρόπο τον συντονιστή για οποιονδήποτε κίνδυνο, βλάβη, φθορά, ανωμαλία ή δυσλειτουργία που μπορεί να θέσει σε διακινδύνευση τη ζωή, την υγεία ή τη σωματική ακεραιότητα του ιδίου ή των μελών της ομάδας. 3. Συμμετοχή – Στις δράσεις παράκτιου καθαρισμού μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή άνδρες και γυναίκες 18 ετών και άνω, καθώς και παιδιά/έφηβοι ηλικίας 12-18 ετών, που είτε συνοδεύονται από τους γονείς ή κηδεμόνες τους είτε προσκομίζουν υπεύθυνη δήλωση συγκατάθεσης των γονέων ή κηδεμόνων τους για τη συμμετοχή τους στην εκάστοτε δράση. – Στις δράσεις υποβρύχιου καθαρισμού μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή άνδρες και γυναίκες 18 ετών και άνω, υπό την προϋπόθεση ότι προσκομίζουν σχετική πιστοποίηση από αναγνωρισμένους καταδυτικούς οργανισμούς κατά τα διεθνή πρότυπα και δηλώνουν ότι έχουν πραγματοποιήσει τον ελάχιστο αριθμό των 30 καταδύσεων. 4. Βεβαιώσεις Ο εθελοντής βεβαιώνει ότι η κατάσταση της υγείας του είναι καλή και του επιτρέπει να λάβει μέρος στην εκάστοτε δράση. Για τους ανήλικους εθελοντές, η βεβαίωση αυτή παρέχεται μέσω της υπεύθυνης δήλωσης συγκατάθεσης των γονέων ή κηδεμόνων τους. Ειδικά για τις δράσεις υποβρύχιου καθαρισμού, ο εθελοντής βεβαιώνει ότι διαθέτει την απαραίτητη καλή φυσική κατάσταση και δεν πάσχει από ιατρικές παθήσεις ασυμβίβαστες με την κατάδυση, που θα τον/την εμπόδιζε να ανταποκριθεί με ασφάλεια στις απαιτήσεις της εκάστοτε κατάδυσης. Σε κάθε περίπτωση, όλοι οι εθελοντές συμμετέχουν στις δράσεις παράκτιου και υποβρύχιου καθαρισμού με αποκλειστικά δική τους ευθύνη και ο διοργανωτής ουδεμία ευθύνη φέρει λόγω ατυχήματος από αμέλεια ή απροσεξία του εθελοντή. 5. Συναίνεση Με τη δήλωση συμμετοχής, ο εθελοντής (και σε περίπτωση ανήλικων εθελοντών, οι γονείς ή κηδεμόνες τους διά της δήλωσης συγκατάθεσής τους) συναινεί στη φωτογράφηση ή/και τη βιντεοσκόπησή του από την Beach Cleaning ή/και άλλους συνεργαζόμενους φορείς, και επιτρέπει ανεπιφύλακτα τη δημοσίευση, ανάρτηση, προβολή ή/και αναπαραγωγή του οπτικοακουστικού υλικού που παράγεται κατά τη διάρκεια της εκάστοτε δράσης για προωθητικούς, ενημερωτικούς, στατιστικούς ή ερευνητικούς σκοπούς και γενικά για οποιονδήποτε σκοπό σχετικό με τις πρωτοβουλίες, συνέργειες ή δραστηριότητες της Beach Cleaning και σε οποιοδήποτε μέσο μαζικής ενημέρωσης, κοινωνικής δικτύωσης, έντυπο ή ηλεκτρονικό υλικό, κτλ. επιλέγεται κάθε φορά. 6. Αποποίηση ευθύνης Πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας των δράσεων παράκτιου και υποβρύχιου καθαρισμού, οι διοργανωτές λαμβάνουν επιμελώς όλα τα απαιτούμενα, εκ του νόμου αλλά και τα επικρατούντα βάσει και των συναλλακτικών ηθών, μέτρα ασφαλείας, φροντίζοντας παράλληλα για την αμέριστη και πιστή τήρηση τους. H Beach Cleaning MAKE και οι διοργανωτές δεν φέρουν ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματος για τυχόν απώλεια ζωής, τραυματισμό ή οποιαδήποτε βλάβη επέλθει στην υγεία ή τη σωματική ακεραιότητα του εθελοντή κατά τη διάρκεια της εκάστοτε δράσης. Τέλος, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να μην επιτρέψουν τη συμμετοχή του εθελοντή σε κάποια δράση, εφόσον κρίνουν ότι αυτός δεν πληροί τις προϋποθέσεις ή δεν συμμορφώνεται με τους όρους που διέπουν τη συμμετοχή σε αυτή.